Eurytmie

je poměrně mladé pohybové umění, které vzniklo na začátku 20. století z potřeby nově uchopit jednotlivé fenomény řeči a hudby prostřednictvím pohybu lidského těla. Během dalších desetiletí se eurytmie také rozvinula do pedagogické a léčebné formy a našla si své místo i v podnikatelské sféře. Jedinečnost eurytmie je dána tím, že podstata gest a pohybových forem vychází z objektivních souvislostí daných povahou řeči, hudby, sociálního společenství, vnitřních dispozic dítěte či léčeného člověka.

Co eurytmie přináší?

Jako umění zprostředkovává ojedinělý umělecký zážitek, vycházející z podstaty hudby (tónová eurytmie) a slova (hlásková eurytmie). Divákovi přináší jedinečný pohled na souhru aspektů myšlení, cítění a vůle propojených do harmonického celku.

Její užití v pedagogice rozvíjí vnitřní potenciál dítěte, vede k rozvoji samostatnosti myšlení a k rozvoji kreativních dovedností , usnadňuje soustředění, vede jak k praktickému, tak i obraznému myšlení.

Podniková eurytmie stimuluje tvůrčí potenciál a kreativitu zaměstnanců, rozvíjí sociální a komunikační dovednosti. Provádění eurytmie předchází syndromu vyhoření.

V terapeutické oblasti posiluje a harmonizuje životní síly, prohlubuje duševní vnímavost, probouzí vědomí sebe sama a občerstvuje tvořivé síly člověka.

Eurytmii mohou praktikovat děti, dospělí i senioři, výrazně pomáhá v oblasti léčebné pedagogiky.

V každém věku napomáhá dobré orientaci v prostoru, schopnosti časové souslednosti, při koordinaci pohybu, předchází tělesné a duševní ztuhlosti. Vede člověka k prožitku krásy (předpona eu- znamená v řečtině „krásný“).